Close

Γερμανικά-Τι Προσφέρουμε

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Τί προσφέρουμε

Ανοικτά – Κλειστά – Ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών

Σχετικά με τα ανοικτά, κλειστά ή ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών που πραγματοποιούνται στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΣΙΑΛΤΖΗΣ επισημαίνουμε τα εξής: πέρα από τη βαθμίδα, η επιλογή του τμήματος έχει διάφορες παραμέτρους όπως η εντατικότητα, η έναρξη και διάρκεια της φοίτησης, ο τύπος του τμήματος κ.λπ.

Όλα τα μαθήματα Γερμανικών στο Κέντρο μας έχουν όμως ως κοινό χαρακτηριστικό την καλά σχεδιασμένη προοδευτικότητα της διδαχθείσας ύλης, που αποτελεί εχέγγυο για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική ενασχόληση με τη γερμανική γλώσσα.

Βαθμίδες

Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΣΙΑΛΤΖΗΣ προσφέρονται ανοιχτά, κλειστά ή ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών για κάθε επίπεδο και κάθε στοχοθέτηση.

Σύμφωνα με το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες» υπάρχει μια κλίμακα έξι επιπέδων που δηλώνει το επίπεδο των γλωσσικών δεξιοτήτων που έχει κανείς.

Πρόκειται για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2.

Αν αντιστοιχίσουμε τα παραπάνω επίπεδα με τον κλασικό διαχωρισμό σε βασική, μέση και ανώτερη βαθμίδα έχουμε τα εξής:

Οι κύριες γλωσσικές δεξιότητες που έχει κανείς σε κάθε επίπεδο περιγράφονται ως εξής:

Επίπεδο ΑΑρχάριος χρήστης

Επίπεδο Α1 (στοιχειώδεις γνώσεις)

Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Επίπεδο Α2 (βασικές γνώσεις)

Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

Επίπεδο Β: Ανεξάρτητος χρήστης

Επίπεδο Β1 (μέτρια γνώση της γλώσσας)

Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

Επίπεδο Β2 (καλή γνώση της γλώσσας)

Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών. 

Επίπεδο C: Αυτάρκης χρήστης

Επίπεδο C1 (πολύ καλή γνώση της γλώσσας)

Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

Επίπεδο C2 (άριστη γνώση της γλώσσας)

Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

Εντατικότητα

Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΣΙΑΛΤΖΗΣ ανταποκρινόμαστε σε κάθε ανάγκη εντατικής εκμάθησης της γλώσσας μέσα από ιδιαίτερα ή/και ταχύρυθμα μαθήματα Γερμανικών. Υπάρχουν όμως γενικότερα τρεις βασικές κατηγορίες τμημάτων όσον αφορά την εντατικότητα:

 Τμήματα κανονικού ρυθμού
Πρόκειται για τμήματα που καλύπτουν τα επίπεδα Β1, Β2, C1 σε οκτώ μήνες με τέσσερις ώρες την εβδομάδα.

Για το επίπεδο C2 προβλέπονται επίσης τέσσερις ώρες την εβδομάδα.

 Ταχύρρυθμα τμήματα
Πρόκειται για τμήματα που καλύπτουν τα επίπεδα Β2 + C1 (μέση βαθμίδα) σε οκτώ μήνες. Ο αριθμός ωρών ορίζεται κατά περίπτωση.

Επίσης σε αυτή την κατηγορία των τμημάτων προσφέρεται η δυνατότητα να καλύψει κανείς το επίπεδο Β1 σε τρεις μήνες. Ο αριθμός ωρών ορίζεται επίσης κατά περίπτωση.

 Υπερταχύρρυθμα τμήματα
Πρόκειται για τα θερινά τμήματα που καλύπτουν τα επίπεδα Β1, Β2, C1 σε οκτώ εβδομάδες. Ο αριθμός ωρών ορίζεται κατά περίπτωση.

Συνδυασμοί:
Συχνά γίνονται συνδυασμοί τμημάτων με διαφορετική εντατικότητα. Ο πιο κλασικός συνδυασμός είναι ένα τμήμα απλού ρυθμού με ένα υπερταχύρρυθμο θερινό τμήμα, όπου σε συνολικά δέκα μήνες καλύπτει κανείς για παράδειγμα τα επίπεδα (Β1 + Β2) ή τα επίπεδα (Β2 + C1).

Ανοιχτά τμήματα

Τα ανοιχτά τμήματα Γερμανικών στο ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΣΙΑΛΤΖΗΣ είναι τμήματα που έχουν κατά μέσο όρο έξι σπουδαστές.

Τα κλειστά τμήματα Γερμανικών στο ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΣΙΑΛΤΖΗΣ είναι τμήματα που έχουν από τρείς έως τέσσερις σπουδαστές.

Ιδιαίτερα μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα γερμανικών στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΣΙΑΛΤΖΗΣ πραγματοποιούνται με έναν ή δύο σπουδαστές και η διαμόρφωση του προγράμματος μαθημάτων είναι σχετικά ελεύθερη.

Τα ιδιαίτερα μαθήματα γερμανικών απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε μαθητές με ειδική στοχοθέτηση, είτε αυτή αφορά την προετοιμασία για κάποια συνέντευξη, είτε κάποιο ειδικό πτυχίο. Επίσης τα ιδιαίτερα μαθήματα είναι κατάλληλα για σπουδαστές που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο των μαθημάτων – πολύ εντατικό ή με διακοπές.

Ειδικά τμήματα

Test DaF

Το τμήμα πρετοιμασίας για τις εξετάσεις Test DaF με στόχο την εισαγωγή σε γερμανόφωνα Πανεπιστήμια κινείται στα επίπεδα Β2 – C1 (μέση βαθμίδα).

Στο Test DaF υπάρχουν τρία επίπεδα:
 επίπεδο Test DaF 3 = επίπεδο Β2
 επίπεδο Test DaF 4 = επίπεδο Β2 / C1
 επίπεδο Test DaF 5 = επίπεδο C1

Με τη χρησιμοποίηση ειδικά σχεδιασμένης ύλης προσομοιωτικής των πραγματικών εξετάσεων οι συμμετέχοντες σ’ αυτό το τμήμα προετοιμάζονται συστηματικά για τη γραπτή και προφορική εξέταση.

Η εξέταση συνίσταται στα εξής τεστ:
 τεστ κατανόησης γραπτού κειμένου
 τεστ ακουστικής κατανόησης
 τεστ γραπτού λόγου
 τεστ προφορικού λόγου 

Εισαγωγής στη Γερμανική Σχολή

Βασικοί στόχοι της συνεργασίας μας με τα παιδιά αυτού του τμήματος είναι:

 η καλλιέργεια των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, όπως η κατανόηση («Leseverstehen») και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου («Hören und Verstehen»)

 η προοδευτική καλλιέργεια ενός αυτοματισμού αναγνώρισης και επίλυσης των εκάστοτε γραμματικών ή λεξιλογικών ζητημάτων, που επιτυγχάνεται μέσω της διαρκούς εξάσκησης σε πλήθος ποικίλων ασκήσεων γραμματικής και λεξιλογίου.

DSH / TestDaF

Όποιος επιυμεί να σπουδάσει στη Γερμανία και δεν έχει το Abitur ( Γερμανικό απολυτήριο ) ή το δίπλωμα Kleines Deutsches Sprachdiplom – σημερινό C2 πρέπει να δώσει εξετάσεις DSH στα γερμανικά πανεπιστημία ή το TestDaF στο Goethe – Institut.

 Εκτός από τα προαναφερθέντα ειδικά τμήματα προσφέρονται μαθήματα για κάθε στοχοθέτηση όπως για παράδειγμα προετοιμασίας για συνέντευξη σε πανεπιστήμια κτλ.